OWK

Ogólne Warunki Kontraktowe firmy International Inwestor-Partner Ltd - Poland
Niniejsze „Ogólne Warunki  Kontraktowe”  (dalej: OWK) zawierają wszystkie warunki użytkowania strony internetowej firmy International Inwestor-Partner Ltd, adres:  3 FL, Jonsin Place, 228, Queen’s  Road East Wanchai, Hongkong, (zwanej dalej Operatorem) oraz stron partnerskich (dalej 
http://poland.investor-partner.com) przez Użytkownika w celu zamieszczania ogłoszeń i ofert.

I. Przepisy ogólne   

1.  Z punktu widzenia niniejszego OWK za Użytkownika uważana jest każda osoba, która ukończyła 18 rok życia  i posiada zdolność do czynności prawnych oraz podmioty gospodarcze które: 

- zarejestrują się na stronie internetowej 
poland.investor-partner.com albo na jakiejkolwiek innej stronie partnerskiej,
- zamieszczą ogłoszenie na stronie internetowej 
http://poland.investor-partner.com albo na którejś ze stron partnerskich 
- zamieszczą ofertę dotyczącą ogłoszenia umieszczonego przez innych Użytkowników na stronie internetowej 
poland.investor-partner.com albo na którejś ze stron partnerskich   

2.  Użytkownik użytkujący stronę internetową 
http://poland.investor-partner.com zobowiązany jest do przestrzegania OWK oraz przepisów o Ochronie Danych Operatora. Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych, dotyczących jego osoby lub osobowości prawnej. Używanie nieprawdziwych danych może prowadzić do częściowego lub pełnego ograniczenia, albo zawieszenia dostępu do usługi.   

3.  Umowa internetowa na używanie usługi zostaje zawarta pomiedzy Użytkownikiem i Operatorem.   

4.Operator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia jednostronnych zmian w OWK w dowolnym momencie. Jednakże Operator poinformuje o tych zmianach Użytkownika poprzez umieszczenie krótkiej informacji w odpowiedniej cześci strony 
http://poland.investor-partner.com lub poprzez przesłanie informacji na adres e-mailowy Użytkownika. Jeśli użytkownik będzie korzystał z usługi po zmianie OWK oznaczać to będzie akceptację zmian OWK.   

5.Dla zamieszczania ogłoszeń Operator stworzy Użytkownikowi odrębne konto. Użytkownika identyfikują, określone przez niego unikalne identyfikatory - adres e-mail i hasło.   

6. Dostęp do konta  Użytkownika:  aktywacja ogłoszeń umieszczonych przez Operatora zgodnie z definicją zawartą w wysłanej wiadomości e-mail przez wejście do powierzchni aktywacyjnej lub przez użytkownika, przez ID użytkownika konta e-mail i hasła.Usunięcie konta Użytkownika zakończy stosunek prawny z OWK. 

II. Odpowiedzialność Operatora    

1.  Strona internetowa jest obsługiwana przez Operatora jako przez pośrednika. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty zamieszczone na stronie internetowej
http://poland.investor-partner.com przez inne osoby niż Operator, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umowy, które zostały zawarte na podstawie tych ofert albo za niepowodzenie realizacji umowy, przejściowy brak czy utratę usług. Dlatego Operator nie jest odpowiedzialny za jakość, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami produktów  zamieszczonych na stronie internetowej http://poland.investor-partner.com oraz za kontrole tych produktów, Operator nie jest odpowiedzialny za autentyczność produktów i usług oraz za to, czy kupcy faktycznie chcą kupić, a sprzedawcy faktycznie chcą sprzedać swoje produkty, Operator nie może zapewnić, że Użytkownicy chcą skutecznie dokonać transakcji między sobą.   

2.  Operator nie ingeruje w spory prawne dotyczace transakcji pomiedzy Użytkownikami. W razie jakiejkolwiek kwestii spornej lub sporu biznesowego, Użytkownik zwalnia Operatora od wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań. 

3.  Operator jest uprawniony do sprawdzenia treści umieszczonej na stronie internetowej 
http://poland.investor-partner.com, jednak nie jest do tego zoobowiązany. Operator jest uprawniony (ale nie jest zobowiązany) do sprawdzania oznak nielegalnej działalności w treści zamieszczonej na stronie internetowej http://poland.investor-partner.com lub na powiązanych stronach.W razie potrzeby archiwizacja jest obowiązkiem Użytkownika.   

4.   Za treść umieszczonych ogłoszeń oraz  za wszelkie skutki finansowe, prawne oraz szkodyi niematerialne, które mogą być następstwem korzystania z treści strony jest odpowiedzialny
wyłącznie Użytkownik.       

5.  Na stronie 
http://poland.investor-partner.com nie wolno umieszczać treści niezgodnych z prawem (dotyczących np. danych personalnych i komentarzy osób trzecich, dzieł bez zezwoleń, takich które nie posiadają praw autorskich lub prawa własności intelektualnej – szczególnie obrazów). Również nie wolno umieszczać ogłoszeń naruszających pośrednio lub bezpośrednio praw osób trzecich lub przepisów prawnych (np. ogłoszenie nakłaniające do popełnienia przestępstwa).        

6. Jeśli osoba trzecia, instytucja lub sąd podejmie postępowanie sądowe w związku z treścią ogłoszenia umieszczonego przez Użytkownika na stronie 
http://poland.investor-partner.com, to Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność oraz wszelkie koszty i odszkodowania, a ponadto Użytkownik również zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich środków wymaganych przez Operatora (np. publiczne oświadczenie) w związku z naruszeniami i nadużyciami w celu ochrony reputacji Operatora (w tym zapobieganie przestępstwu lub nadużyciu z nazwą Operatora i podjęcie środków w celu zapobiegania i łagodzenia szkód i ryzyka).        

7. Jeśli treść umieszczona przez użytkowników na stronie  
http://poland.investor-partner.com nosi cechy naruszenia prawa Operator może ją usunąć, jeżeli uzyska odpowiednie powiadomienie.  

III.  Ogłoszenia zakazane/ niezgodne z prawem, ograniczenia  

1.   Ogłoszenie nie może zawierać treści, której opublikowanie jest wykluczone lub ograniczone przez prawo lub jest niezgodne z prawem (przepisy dotyczące zachowania  lub normy etyczne), lub narusza dobre obyczaje (zawiera wezwanie lub zachęcenie do takiego zachowania). Zabrania się umieszczania na stronie 
http://poland.investor-partner.com reklamy takich produktów / usług, których obrót jest przedmiotem naruszenia prawa. Takimi produktami / usługami są między innymi:  
- niebezpieczne chemikalia, w szczególności wszelkie materiały wybuchowe, 
- leki, narkotyki, substancje halucynogenne lub wywołujące podobny efekt
- alkohol, za wyjątkiem alkoholu o wysokiej jakości, unikalnego lub przeznaczonego dla kolekcjonerów, 
- produkty skradzione lub pochodzące z przestępstwa lub nielegalnie wprowadzone do obrotu, 
- fałszywe lub podrobione produkty, 
- produkty, które pomagają w umiesczeniu fałszywych oznaczeń pochodzenia lub produktu marki, 
- produkty, które przez publikację mogą  naruszyć prawa osób trzecich, w tym, ale nie wyłącznie, nadużycie znaków towarowych, praw autorskich, patentów, praw do prywatności lub praw religijnych,  
- sfałszowane lub podrobione egzemplarze produktów chronionych prawami autorskimi orqz wszystkie takie usługi, urządzenia lub oprogramowania, które ułatwią lub nadają się do naruszenia praw autorskich; 
- organy i tkanki ludzkie,
- broń, materiały wybuchowe, amunicja, materiały pirotechniczne, fajerwerki, części tych produktów, narzędzia szczególnie niebezpieczne dla bezpieczeństwa publicznego, których posiadanie związane jest z posiadaniem odpowiedniego zezwolenia i które wykluczone są ze sprzedaży on-line przez przepisy, w tym również urządzenia nie wymagające zezwoleń (gwiazdy do rzucania, Switchblade, blackjack, pałka, bokser, urządzenie do porażania prądem elektrycznym, żmija, nunchaku, pojemniki z gazem pieprzowym o pojemności większej niż 20 g),
- papiery wartościowe lub inne narzędzia finansowe, będące przedmiotem obrotu lub środki pieniężne, za wyjątkiem papierów wartościowych, które nie reprezentują  wartości lub należności i zostały wydawane wyraźnie w celach kolekcjonerskich; 
- karta kredytowa, karta debetowa lub inne niż zbywalne środki bezgotówkowe (np. bony wakacyjne), za wyjątkiem wyraźnie określonego produktu, który nie jest wyposażony w funkcję płatniczą i celem jego ogłoszenia jest kolekcjonerstwo, 
- Listy gwarancyjne in blanco, certyfikaty i świadectwa walidacji lub naklejki i etykiety 
- każdy produkt lub tekst, który mogłby prowadzić do konfliktu z powodu nienawiści, apartheidu, ksenofobii grup etnicznych i narodów - produkt, tekst, który nosi cechy  zniesławienia lub inaczej narusza prawa do prywatności jednej lub kilku osób,  
- wirus, trojan lub inne oprogramowanie, które zawiera elementy złośliwe 
- kod aktywacyjny, klucz CD, numer rejestracji oddzielony od pierwotnego oprogramowania 
- karta dekodera TV i radia,  przeznaczona do subskrypcji i środki stosowane do nielegalnego dekodowania takich programów 
- strony internetowe, serwery FTP, lub znaki dostępu do nich, które obejmują tworzenie niebezpiecznych lub nielegalnych substancji lub materiału nie do posiadania, aby ułatwić dostęp do informacji 
- wykazy zawierające informacje osobiste lub adresy e-mail, jak również zaproszenia do korzystania z serwisów społecznościowych (np. Gmail, Facebook, itd) lub korzystania z usług e-mail,
- wszystkie systemy oraz pomoc związana z uch używaniem w grach hazardowych lub zakładach, 
- usługi seksualne 
 
2.   Ponadto zabrania się publikowania takich ogłoszeń lub linków, które mogą zaszkodzić, zagrozić dobrej reputacji właściciela strony i godzić w jego interesy, a w szczególności może zagrażać i szkodzić ocenie jego produktów lub usług, 

3.  Ponadto zabrania się: 
 -     Stosowania jakiejkolwiek aplikacji/rozwiązanie, przez które może zostać dokonana modyfikacja strony 
http://poland.investor-partner.com lub usługi oraz środków, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie usługi http://poland.investor-partner.com
-   Korzystanie z rozwiązania, które ma wpływ na działanie, dostępność środowiska (sprzętu i oprogramowania) strony  
http://poland.investor-partner.com, które to rozwiązanie jest sprzeczne z ustawodawstwem i stanowi zagrożenie dla legalnego uzytkowania usługi. 
-     Korzystanie  z usług, sprzecznie z zasadami niniejszego OWK
-    Ogłoszenie nie konkretnego produktu lub usługi,
-    Publikowania w opisie ogłoszenia  adresu e-mail, numeru telefonu, adresu do korespondencji lub adresu strony internetowej - dane kontaktowe należy podać przy składaniu ogłoszenia, w polach do tego utworzonych,  
-    wszelkich działań, które ogólnie naruszają prawa osob trzecich lub Operatora. W oparciu o powyższe, w wypadku nielegalnej treści Operator ma prawo odmówić świadczenia Usługi lub jednostronnie usunąć ogloszenie  bez powiadomienia użytkownika. W wypadku usuniętego  ogłoszenia, nie jest przewidziany zwrot poniesionych kosztów. 
-    Użytkownik powinien korzystać z usługi zgodnie z prawem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli Użytkownik korzysta z usługi sprzecznie z postanowieniami niniejszego OWK lub w celach niezgodnych z prawem lub nieuczciwie, Operator ma prawo zastosowania sankcji wobec użytkownika. Operator zobowiązany jest współpracować z władzami w ramach aktualnych przepisów prawnych w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób popełniających naruszenie. 
-    Operator może sprawdzić ogłoszenia umieszczone przez Użytkowników na  stronie 
http://poland.investor-partner.com z góry albo po ich umieszczeniu. Jeżeli ogłoszenie umieszczone jest nielegalne, Operator może je usunąć. Jeśli ogłoszenie według Operatora nie zostało przesłane do odpowiedniej kategorii, Operator może przenosieść je do kategorii uznanej za właściwą lub usunąć.

IV. Warunki wynagrodzenia   

Za niektóre usługi (umieszczanie ogłoszeń – ofert biznesowych) obowiązuje oddzielna opłata na podstawie taryf ustalonych przez  
http://poland.investor-partner.com. Użytkownicy mogą dokonać płatności wyłącznie korzystając ze sposobów płatności pokazanych na stronie http://poland.investor-partner.com (za pomocą systemu PayPal lub rachunku bankowego Operatora- wpłata gotówką lub przelew). Usługi będą aktywowane najpóźniej w ciągu 48 godzin po zawiadomieniu o pomyślnej płatności na stronie  http://poland.investor-partner.com.
Opłata uiszczona na stronie 
poland.investor-partner.com generuje fakturę elektroniczną, na podstawie danych Użytkownika, którą to fakturę http://poland.investor-partner.com wysyła na adres e-mail określony przez Użytkownika. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na to, aby  http://poland.investor-partner.com  wystawiał tylko faktury elektroniczne.

V. Kontakt          

Strona 
http://poland.investor-partner.com przyjmuje skargii pytania Użytkowników. Biuro obsługi klienta udziela odpowiedzi drogą e-mailową na adres podany przez Użytkownika, w zamkniętym systemie obsługi klienta, na sporządzonej w tym celu odpowiedniej stronie internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Tobą, dzwoniąc na podany przez Ciebie numer telefonu. Operator niezwłocznie bada skargi i pytania Użytkowników, następuje to nie później niż to jest ustalone w przepisach prawnych dotyczących rozpatrywania skarg konsumenckich.   

VI. Ochrona danych osobowych   

Poufność danych osobowych Użytkownika stanowi pierwszorzędny wymóg.
Podejmiemy wszelkie starania w celu ochrony danych osobowych, zapewnienia ich poufnego traktowanie oraz w celu zapobiegnięcia przed ich przekazaniem bez zgody właściciela w niepowołane ręce wewnętrznych lub zewnętrznych użytkowników. Jednocześnie http://poland.investor-partner.com nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie ma wpływu (w tym, ale nie wyłącznie klęski żywiołowe oraz przerwy w dostawie prądu, strajki).        

VII. Obowiązujące prawo, organy nadzoru  

Niniejsza Umowa podlega prawom Hongkongu i zgodnie z nimi jest interpretowana. Użytkownik nieodwołalnie uznaje kompetencje sądu/ów Hong Kong w związku u niniejszym kontraktem lub jego wykonaniem oraz w kwestiach spornych z tym związanych. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy z jakiegoś powodu jest nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek względu, to nie ma ona wpływu na ważność pozostałej części umowy, która pozostaje ważną i wykonalną.  

VIII.  Prawa autorskie                     

Strona 
http://poland.investor-partner.com jest własność intelektualna firmy  International Investor Partner Limited., jedynego posiadacza licencji. Wszystkie treści strony http://poland.investor-partner.com są prawnie chronione! Treść strony http://poland.investor-partner.com jako bazy danych jest chroniona przez prawo autorskie i  można z niej korzystać tylko na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Operatora!  

International Investor Partner Limited 

Adres: 3rd Fl., Jonsin Place, 228, 
Queen’s Road East Wanchai, 
Hong Kong

Nie szukam Proszę wyszukaś cokolwiek!