Poradnik

Inwestycja 
Inwestycja
 to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego. Inwestycje dzielą się na inwestycje w kapitał trwały oraz inwestycje w zapasy. Inwestycje w kapitał trwały są to inwestycje mieszkaniowe (zakup mieszkań i bloków mieszkalnych niezależnie od podmiotu nabywającego) oraz inwestycje niemieszkaniowe, gdzie wchodzą pozostałe zakupy przedsiębiorstw niepowiększające zapasów. Inwestycje są strumieniem nowego kapitału w ciągu roku i są dodawane do zasobu kapitału. Są to inwestycje brutto. Inwestycje brutto pomniejszone o amortyzację tworzą inwestycje netto. 
Źródło: wikipedia.org

Inwestor
 
Osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje inwestycji, czyli podejmuje takie działania gospodarcze, w których efekty pojawiają się raczej w przyszłości niż natychmiast.
 Źródło: wikipedia.org


Przejęcia firmy - Alternatywa założenia firmy Przejęcia firmy dla celów inwestycji może przypominać aneksję konkurencji, chociaż też może być to rodzaj alternatywy założenia firmy. Zaletą jest to, że w ten sposób można natychmiast pozyskać rynek  zakupionej firmy. W ten sposób początkujócy ludzie biznesu mogą  szybciej realizowac swoje pomysły. Dzisiaj na  Węgrzech rentowne przedsiębiorstwa mając 2-3 lat, a stabilne obroty mają większy rynek. 
Źródło: Tarcza podatkowa

Franczyza
System sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franczyza zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą jest udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy. Źródło: Wikipedia 

Horyzont Program 2020 
Realizacja programu finansowanego Horyzont 2020 Initiative ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych specjalnie dla projektów badawczo-rozwojowych. Na tn program został wydzielony budżet w wysokości 83 mld EUR. Aplikacje są podzielone według poszczególnych grup w systemie, najważniejszym z nich są "działania badawcze i innowacyjne" oraz "Działania innowacyjne". Intensywność pierwszego typu wynosi ponad 100%, natomiast drugiego typu 70%. Warunkiem obu typów jest to, że muszą być one  osiągnięte w ramach projektów zarejestrowanych w różnych państwach członkowskich UE, niezależnych firm (3 przedsiębiorstwa w trzech krajach) we współpracy z konsorcjum. Więcej informacji na temat oficjalnego portalu na razie tylko w języku angielskim http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Know-how 
T
ermin określający konkretną wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś, kompetencję, biegłość. Know-how, jest tajemnicą handlową, które jest zbywalne, może być dopuszczona do użycia, itp. Tematem  know-how nie może byc wiedza, która jest znana publicznie z patentu. 
  Dostawca Jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie dotransportować określone dobra odpowiednim odbiorcom, objęty umową zawartą z odbiorcą towarów. Dostawcą może być producent, dystrybutor, usługodawca. Działa on, jako pracownik tej firmy lub jako jednostka bezpośrednio z nią niezwiązana. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z dostawcą zewnętrznym.  Źródło: mfiles.pl 

Nie szukam Proszę wyszukaś cokolwiek!